Historia powstania szkoły rozpoczyna się od konsultacji z Panem Krzysztofem Szczepaniakiem – Głównym Wizytatorem Centrum Szkolnictwa Artystycznego w Rzeszowie, który nadzoruje szkoły muzyczne w naszym regionie. Wizyta Pana Wizytatora utwierdziła nas w przekonaniu o słuszności podejmowanej inicjatywy. Kolejnym etapem było przygotowanie uchwały intencyjnej Rady Gminy Niwiska, która została podjęta we wrześniu 2013 roku. Na tej podstawie Gmina Niwiska wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Zgodę uzyskaliśmy 20 marca 2014 r. jako jedna z dwóch gmin w województwie podkarpackim. Nie było łatwo... Rada Gminy Niwiska utworzyła szkołę muzyczną I stopnia w Niwiskach w dniu 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą podjętą jednogłośnie. Jednocześnie szkole nadano statut, wyznaczający cele i zadania, oraz organy i organizację pracy szkoły.

Celem powołania Szkoły Muzycznej jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Niwiska i okolicznych miejscowości, rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkołach Muzycznych II stopnia. Zadanie organizacji szkoły powierzono Pani dr Aleksandrze Klupś, która została powołana na stanowisko Dyrektora. W miesiącu czerwcu i lipcu została przeprowadzona rekrutacja uczniów, następnie wyłoniono kadrę pedagogiczną. Kolejnym etapem był przetarg na zakup instrumentów muzycznych. Zostały również przeprowadzone drobne prace remontowe pomieszczeń dworu. Uzupełnienie bazy szkoły stanowić będzie w przyszłości oficyna dworska, którą obecnie Gmina przejmuje od Skarbu Państwa. Można powiedzieć, że przypadek sprawił że Sekretarz Gminy Niwiska w 2010r. rozpoczęła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Drugą osobą z Podkarpacia na tych studiach była Śp Alina Maślak – Sekretarz Gminy Dydnia. Znajomość szybko przerodziła się w przyjaźń a następnie współpracę międzygminną, wymianę różnych doświadczeń i dobrych praktyk. Wtedy Gmina Dydnia przymierzała się do utworzenia szkoły muzycznej. Szkoła powstała z dniem 1 września 2012 roku. Była to pierwsza szkoła muzyczna w gminie wiejskiej na Podkarpaciu. Nie jest tajemnicą, że najbardziej utalentowane muzycznie dzieci pochodzą z terenów wiejskich. Ważne, aby dać im szansę rozwoju. Taką szansę stworzyła Gmina Dydnia, a w ślad za nią Gmina Niwiska