Regulamin Imprez

Zarządzenie Nr 65/2018

Wójta Gminy Niwiska

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawiewprowadzenia Regulaminu udziału

w imprezach Gminy Niwiska

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

                                                                             § 1                                                                            

Wprowadzam Regulamin udziału w imprezach Gminy Niwiska, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1 określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Gminę Niwiska, Urząd Gminy w Niwiska, Wójta Gminy Niwiska, Radę Gminy w Niwiskach jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy Niwiska.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Organizatorowi lub współorganizatorowi imprezy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(-) Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2018

  Wójta Gminy Niwiska z dnia 31.10.2018r.

 

Regulamin udziału

w imprezach Gminy Niwiska

 

I. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Gminę Niwiska, Urząd Gminy w Niwiska, Wójta Gminy Niwiska, Radę Gminy w Niwiskach jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy Niwiska zwaną dalej Organizatorem,
 2. Przez Imprezę rozumie się wykłady, szkolenia, koncerty, imprezy publiczne, uroczystości publiczne oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie Imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 5. Impreza ma charakter kulturalny, sportowy, rekreacyjny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.
 6. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
  1. Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas Imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty z wyłączeniem Wydarzeń wymagających rejestracji lub płatnych – oznaczonych w programie.
  2. Organizator udostępnia Uczestnikom sprzęt, m.in. ławki, krzesła. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Imprezy, zwrotu na życzenie osób obsługujących Imprezę.
  3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza.
  4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać Uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
  5. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
  6. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
  7. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  8. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie zakupionego na terenie Imprezy i na terenie przeznaczonym do konsumpcji.
  9. Organizator może odmówić wstępu na teren Imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard(w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
  10. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno- marketingowych.
  12. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
  13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym Imprezą.
 2. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Gminy Niwiska oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 4. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora,  w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych i telewizyjnych. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych Uczestników Imprezy bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

 

IV. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 2. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej Uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2018 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – UDZIAŁ W IMPREZACH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niwiska z siedzibą w 36-147 Niwiska 430,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wydawania materiałów promocyjnych Gminy Niwiska na podstawie utrwalonego przebiegu Imprezy
   w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego;
  2. w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych;
  3. rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych i telewizyjnych;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo,
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne Gminy Niwiska oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w Imprezie organizowanej przez Administratora,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. źródłem Pani/Pana danych osobowych są materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów Imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Niwiska:

 1. listownie na adres Urząd Gminy Niwiska, 36- 147 Niwiska 430
 2. e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

BIP

 

 

W Naszej Szkole nauczysz się grać na ...

Szybki Kontakt

Sekretariat: Agnieszka Reguła-Skiba

Tel: /17/ 2279 022 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 36-147, Niwiska 487

MAPA DOJAZDU

FACEBOOK

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący: Krzysztof Strzępka
 • Z-ca przewodniczącego: Marzena Pleban
 • Skarbnik: Agata Bartecka
 • Sekretarz: Dorota Partyka - Marcinkiewicz
 • Członkini: Monika Kret

Numer konta bankowego:
52 9180 1034 2003 2000 7436 0001

Licznik odwiedzin.

2.png3.png9.png2.png2.png0.png5.png
Wizyt dzisiaj:816
Wizyt wczoraj:3009
Wizyt w miesiacu:45662

 • IP: 34.204.172.188
 • Przeglądarka: Unknown
 • Wersja
 • System operacyjny: Unknown
3
Online

czwartek, 28 wrzesień 2023 07:13