Statut szkoły

 

                                     

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach

 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 29 sierpnia 2014 r.

     

(z późniejszymi zmianami zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 26 sierpnia 2015 r., 19 listopada 2015 r., 04 marca 2019 r. i 15 kwietnia 2020 r.)

 

Podstawy prawne stanowią obowiązujące przepisy prawa oświatowego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 r.poz.60).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach z dnia 04 marca 2019 r.

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

 

I. Przepisy ogólne

§ 1.

1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach, zwana dalej Szkołą, jest publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Niwiskach adres: Niwiska 487, 36-147 Niwiska.

3. Szkoła używa nazwy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach.

4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru: Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach.

5. Szkoła nie posiada imienia, a ewentualnego nadania może dokonać organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

6. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Niwiska.

7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

                      

II. Cele i zadania szkoły

§ 2.

Szkoła realizuje zadania w oparciu o ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z  2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy.

 

§ 3.

Zadaniem Szkoły jest:

 

1)             rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;

2)             umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;

3)             przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;

4)             wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury;

 

§ 4.

Szkoła realizuje zadania, o których mowa w § 3 Statutu poprzez:

1. Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;

2. Udział uczniów i nauczycieli w konkursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach, konkursach i przeglądach;

3. Współdziałanie z samorządem lokalnym, innymi placówkami oświatowymi i artystycznymi w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych;

4. Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów.

III. Organy szkoły

§ 5.

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

Dyrektor szkoły

§ 6.

1.Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Dyrektor Szkoły w szczególności:

a) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, z zastrzeżeniem  art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju;

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;        

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

h) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;

i) współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych;

j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

k) zapewnia właściwą organizację pracy Szkoły;

l) organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem;

ł) jako kierownik zakładu pracy zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;                

m) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  Szkoły;        

3.Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) art. 37 z dn. 27.04.2016 r., dyrektor powołuje – wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest odpowiedzialny (wraz z dyrektorem) za ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z prawem.

 

Rada Pedagogiczna

§7.

1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele Szkoły.

2.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3.Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej.

4.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5.  Do kompetencji stanowiących  i uchwalających Rady Pedagogicznej należy  w szczególności:

a)  zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

b)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

d)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

e)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

f)  opiniowanie organizacji pracy Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

g)  opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;

h) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

i)  opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

j)  przygotowanie projektu i uchwalenie zmiany Statutu;

k)  wykonywanie zadań Rady Szkoły w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana.

l) Rada Pedagogiczna wybiera rokrocznie przedstawiciela Rady Pedagogicznej.  

 

Rada Rodziców

§ 8.

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Rada Rodziców jest wybierana na początku każdego roku szkolnego w terminie określonym przez Dyrektora.

 

§ 9.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich  spraw Szkoły.

 

Samorząd Uczniowski

§ 10.

1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany tajnie przez wszystkich uczniów Szkoły, nie rzadziej niż co 2 lata.

2.  Zasady działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

3.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 11.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, między innymi takich jak:

1.Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2.  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

3.Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych  zainteresowań;

4.Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6.Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 12.

1.  W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygania.

2. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu w formie, o której mowa w ust.1 organy mogą zwracać się,
w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą o jego rozstrzygnięcie.

3.  Dopuszcza się możliwość powoływania komisji, w skład której wchodzi "rozjemca" zaakceptowany przez organy będące w sporze.

4.  Komisja, o której mowa w ust. 3 po zapoznaniu się z istotą sporu ma prawo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 13.

1.W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 14.

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawcze oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

a) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

b) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju  psychicznego;

c) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;

d) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów;

e) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

f) dbałość o bezpieczeństwo uczniów;

g) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;

h) promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia;

§ 15.

Do zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi należy w szczególności zadbanie i stworzenie odpowiednich warunków do pracy nauczycieli i uczniów.

 

V. Współpraca z rodzicami

§ 16.

1.Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele Szkoły współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania uczniów.

2.W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie dzieci) mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole;

b) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

c) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

 

§ 17.

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w roku oraz w miarę potrzeb.

 

§ 18.

W razie potrzeby Rodzice (prawni opiekunowie) mogą kontaktować się w razie potrzeby z nauczycielami
i Dyrektorem Szkoły.  

VI. Organizacja pracy Szkoły

§ 19.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę oraz zaopiniowany przez wizytatora CEA.

 

§ 20.

Tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji Szkoły ustala Dyrektor.

§ 21.

Struktura organizacji nauczania w Szkole:

1. Cykl sześcioletni [przyjmuje się dzieci w wieku od 5 (ukończone) do 10 (nie ukończone) roku życia]. O przyjęciu do klasy
   I cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2.Cykl czteroletni [przyjmuje się dzieci w wieku od 8 (ukończone) do 16 roku życia (nie ukończone)].

3.Do cyklu sześcioletniego jak i czteroletniego przyjmowani są kandydaci do wszystkich klas instrumentalnych jakimi
   szkoła na dany czas dysponuje.

 

§ 22.

1. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut.

2.Czas trwania lekcji zbiorowej oraz chóru/orkiestry - 45 minut.

3.Czas trwania lekcji indywidualnej z przedmiotu głównego:

a) klasa I – III cyklu 6-letniego wynosi 30 minut (2/3 godziny dydaktycznej);

b) klasa IV – VI cyklu 6-letniego wynosi 45 minut;

c) klasa I – IV cyklu 4 – letniego wynosi 45 minut.

4.Czas trwania lekcji zajęć fortepianu dodatkowego – 30 minut

5.Czas trwania lekcji zespołu - 45 minut.

6.Czas trwania zajęcia z akompaniatorem – 15 minut.

 

§ 23.

Zasady zwiększania wymiaru godzin z instrumentu głównego/zespołu instrumentalnego:

1.Uczniom (zespołom), którzy podczas egzaminu komisyjnego osiągnęli wynik powyżej 23 punktów. Dyrektor szkoły może w kolejnym roku szkolnym, w ramach posiadanych środków zwiększyć tygodniowy wymiar zajęć o 15 min.

2.Uczniom (zespołom), którzy osiągnęli znaczące sukcesy na konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, Dyrektor szkoły może, na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego, zwiększyć tygodniowy wymiar zajęć o nie więcej niż 30 min. w następnym roku szkolnym

§ 24.

Zasady kwalifikowania do zespołu:

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przydziale ucznia do zespołu.

2.Dyrektor szkoły przydziela ucznia do zespołu na wniosek nauczyciela prowadzącego zespół.

3.Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia (po uzyskaniu opinii właściwych nauczycieli) Dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na zmianę zespołu w trakcie roku szkolnego.

 

§ 25.

Zasady współprowadzenia zajęć przez nauczycieli:

1. Nauczyciel prowadzący zespół instrumentalny prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wybiera program nauczania a także określa wymagania edukacyjne i na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ocenia uczniów wchodzących w skład zespołu.

2.Przy wyborze programu nauczania, określeniu wymagań i ocenianiu nauczyciel prowadzący zespół instrumentalny bierze pod uwagę opinię nauczycieli współprowadzących – nauczycieli instrumentu głównego poszczególnych uczniów.

3.Nauczyciele współprowadzący zespół instrumentalny są odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do pracy w zespole.

  

§ 28.

1. Opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcje.

2.W wypadku, gdy uczniowie Szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele Szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.

3.Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, chronić ich przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

4.W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli powinni wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

5.Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.

6.Nauczyciele sprawują nadzór przechadzając się po korytarzu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

7.Opiekę nad uczniem podczas zajęć lekcyjnych i innych wydarzeń sprawują nauczyciele, a poza nimi rodzice/opiekunowie prawni.

8.Sprawowanie opieki podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły, przestrzegając zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być nauczyciel szkoły, rodzic lub opiekun prawny; dotyczy to wycieczek szkolnych, udziału w koncertach, audycjach muzycznych i festiwalach, do których szkoła zgłosiła swój udział.

 

§ 30.

1.Szkoła prowadzi wypożyczalnie instrumentów.

2.Zasady wypożyczania instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

 

§ 31.

Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Dyrektorem Szkoły.

 

VII. System oceniania

§ 32.

System oceniania wewnętrznego oparty jest na następujących zasadach:

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w  stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny;

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

b)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów.

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców,

b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) ustalanie ocen klasyfikacji końcoworocznych i warunków ich poprawiania,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych, poprawkowych,

e) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

5.Oceny są :

a) jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców,

b) wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,

c) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,

d) w przypadku ocen ustalonych przez komisję egzaminacyjną uzasadnienie oceny podejmuje przewodniczący komisji;

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych a decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii wystawionej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.

 

§ 33.

1. Klasyfikowanie odbywa się według następujących zasad:

a) klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń był zwolniony, co należy wpisać zamiast oceny;

b) w szkole realizuje się wyłącznie kształcenie artystyczne, w związku z czym nie ustala się oceny z zachowania;

c) klasyfikowanie uczniów przeprowadza się co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym;

d) na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie egzaminów i wystawione przez komisje egzaminacyjne, a w sytuacji, gdy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy uczniów poinformowanie rodziców na miesiąc przed końcem roku szkolnego.

2.Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,

b) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,

c) stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem.,

d) stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

e) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia  a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

f) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

3.Oceny ustala się w następujący sposób:

a) ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje egzaminacyjne;

b) ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego;

c) w celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisje w składzie:

- Dyrektor jako przewodniczący komisji albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

- nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku zajęć z zespołu instrumentalnego

d) przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych;

e) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności

- nazwę zajęć dydaktycznych

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

- termin egzaminu

- imię i nazwisko ucznia

- zadanie egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną

- protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

- protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

f) terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły;

g) w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

4.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.

5.Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

7.Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel  danego przedmiotu.

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły.

9.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ostatnim w danym roku szkolnym, a w uzasadnionych przypadkach przed Radą Pedagogiczną rozpoczynającą następny rok szkolny. 

10.Z przeprowadzonego egzaminu końcoworocznego sporządza się protokół.

11.Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli:

a) otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem podpunktu „b”

b) uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:

- kształcenie słuchu

- instrument główny

12.Ustalona przez nauczyciela ocena niepromująca

a) niedostateczna i dopuszczająca klasyfikacyjna końcoworoczna, w przypadku przedmiotów:

- kształcenie słuchu

- przedmiot główny

 może być tylko zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego  z zastrzeżeniem § 33 punktu 21 niniejszego Statutu.
b) Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego (przedmiot główny ucznia)

13.Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

14.Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń tylko z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej z dwóch przedmiotów.

15.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły  nie później jak w ostatnim tygodniu ferii letnich, przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny.

16.Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie:

a) Dyrektor Szkoły – przewodniczący,

b) Nauczyciel uczący danego przedmiotu,

c) nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

17. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora.

19.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 11 lub nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

20.W ciągu całego cyklu kształcenia w szkole uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

21.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trybie ustalania oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

23.a) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

b) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i co
 najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, kończy szkołę z wyróżnieniem

 

VIII. Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 34.

1.Uczeń ma prawo do:

a) właściwego zorganizowanego kształcenia;

b) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności;

c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

d) swobody wyrażania myśli i przekonań;

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

f) sprawiedliwiej, obiektywniej i jawniej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a w szczególności:

            a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły;

            c) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na  instrumentach;

            d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

            e) uczestnictwo w koncertach i konsultacjach organizowanych przez Szkołę.

           

§ 35.

Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów w sposób następujący:

1. Podczas zajęć lekcyjnych w Szkole za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów. Opiekę nad dzieckiem sprawuje opiekun zatrudniony w szkole.

2.Podczas koncertów i innych imprez organizowanych na terenie szkoły, za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę;

3.Podczas koncertów i imprez pozaszkolnych za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę; w drodze do miejsca koncertu (imprezy) oraz po opuszczeniu miejsca koncertu  (imprezy) za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

4.Podczas wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele organizujący wycieczkę.

 

§ 36.

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.

§ 37.

Formami nagradzania uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu artystycznym Szkoły są:

            a) pochwała ustna na forum szkoły;

            b) pochwała pisemna na tablicy ogłoszeń;

            c) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów);

            d) nagroda rzeczowa;

            e) promocja do następnej klasy lub ukończenie Szkoły z wyróżnieniem.

§ 38.

Formami kar wobec uczniów Szkoły za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły są:

a) upomnienie lub nagana ustna przez Nauczyciela lub Dyrektora Szkoły;

b) upomnienie lub nagana pisemna przez Dyrektora Szkoły;

c) skreślenie z listy uczniów.

§ 39.

Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni od otrzymanego upomnienia do Rady Pedagogicznej.

 

§ 40.

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w następujących przypadkach:

a) szczególnie nagannego zachowania w Szkole i poza Szkoła;

b) braku poprawy w postawie uczniowskiej po uzyskaniu upomnienia;

c) rezygnacji ucznia z nauki w Szkole poprzez złożenie na piśmie oświadczenia w tym zakresie.

 

§ 41.

1.Nauczyciel przedmiotu pisemnie zawiadamia rodziców ucznia o ewentualnym zagrożeniu promocji, przynajmniej miesiąc wcześniej przed konferencją klasyfikacyjną.

2.W przypadku zagrożenia promocji ucznia nauczyciel przedmiotu oraz rodzice ustalają przedsięwzięcia mające na celu pomoc uczniowi.

 

IX. Zasady rekrutacji

§ 42.

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają podanie, kwestionariusz i zaświadczenie lekarskie.

2. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów i obejmują:

a) sprawdzenie uzdolnień muzycznych;

b) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

3.Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:

a) poczucia słuchu;

b) poczucia rytmu;

c) poczucia harmonii;

d) pamięci muzycznej;

e) inteligencji ogólnej.

4.Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Pierwszą komisję rekrutacyjna powołuje Wójt Gminy Niwiska.

5. Szczegółowe zasady i formy rekrutacji oraz tryb informowania kandydatów określa Regulamin przyjmowania kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach.

 

X. Postanowienia końcowe

§ 43.

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych.

2.Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

 

§ 44.

Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę Szkoły. Opiekę nad kroniką sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik szkoły.

 

§ 45.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 46.

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 47.

Zmiany Statutu dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

§ 48.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przypisy.

                                                                                    

§ 49.

 

W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanych z zorganizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosuje się oddzielny dokument zwany Regulaminem Pracy Zdalnej w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach.

 

 

 

BIP

 

 

W Naszej Szkole nauczysz się grać na ...

Szybki Kontakt

Sekretariat: Agnieszka Reguła-Skiba

Tel: /17/ 2279 022 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 36-147, Niwiska 487

MAPA DOJAZDU

FACEBOOK

RADA RODZICÓW

  • Przewodniczący: Krzysztof Strzępka
  • Z-ca przewodniczącego: Marzena Pleban
  • Skarbnik: Agata Bartecka
  • Sekretarz: Dorota Partyka - Marcinkiewicz
  • Członkini: Monika Kret

Numer konta bankowego:
52 9180 1034 2003 2000 7436 0001

Licznik odwiedzin.

2.png3.png9.png1.png9.png7.png8.png
Wizyt dzisiaj:589
Wizyt wczoraj:3009
Wizyt w miesiacu:45435

  • IP: 34.204.172.188
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja
  • System operacyjny: Unknown
1
Online

czwartek, 28 wrzesień 2023 05:17