Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. w NIWISKACH

 

 

§ 1

Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu :

 

 • sprawdzenie i ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów w stosunku
  do wymagań programowych;
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć dydaktycznych;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów;

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

§ 2


Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

 

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych    śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych; szczegółowe wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu zawarte są w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania; 
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w  szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów promocyjnych; 
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 
 • ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęćedukacyjnych , według skali, o której mowa w § 11;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnychzajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
  o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

 

§ 3

 

 1. Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców

(prawnych opiekunów) o konsekwencjach otrzymania oceny negatywnej.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów i opiekunów o:
 2. wymaganiach edukacyjnych z nauczanego przedmiotu, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 3. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu, z wyjątkiem  oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.

 

 1. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane mogą być podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia,

 

§4


1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów),
którzy w miarę możliwości  na bieżąco informowani są przez nauczyciela o postępach uczniów w nauce.


2.   Każdy nauczyciel przeprowadza minimum dwa razy w roku szkolnym konsultacje z rodzicami uczniów podczas spotkań indywidualnych i szkolnych zebrań. Na konsultacjach rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych, postępach w nauce i przewidywanych ocenach końcoworocznych.

 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia  ustaloną ocenę.


4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).


5.    Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres jednego roku.

 

6.    Wszystkie dokumenty dotyczące wymagań edukacyjnych i szkolne regulaminy są udostępnione do wglądu w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.     

 

§ 5

1.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły na czas określony z zajęć edukacyjnych artystycznych.


2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.


3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

4. Dyrektor szkoły artystycznej, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.

 

5. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, o którym mowa w ust. 4, następuje odpowiednio na podstawie świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, dyplomu ukończenia szkoły artystycznej lub innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia.

 

§6

 
1.Uczeń szkoły podlega klasyfikacji:

 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.

 

§ 7

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skaliocen zawartych w § 11

 

3.Klasyfikację śródroczną i roczną przeprowadza się w terminie określonym w rocznym planie nauczania.

§ 9

 

1. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej danego typu.

 

2. Na klasyfikację końcową składają się:

 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
  odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole artystycznej danego typu,

 


§ 10

1. Klasyfikacja śródroczna przebiega następująco:

 • Informacja o zagrożeniu - miesiąc przed śródrocznym,
  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 • Wystawienie ocen – nie później niż 3 dni przed śródrocznym,
  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

 

2. Klasyfikacja końcoworoczna przebiega następująco:

 • Informacja o zagrożeniu - miesiąc przed końcoworocznym,
  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
 • Informacja o przewidywanych ocenach - 14 dni przed końcoworocznym,
  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
 • Wystawienie ocen – nie później niż, 3 dni przed końcoworocznym,

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

 

 

§ 11

Nauczyciel zgłaszający zagrożenie oceny ucznia wspólnie z rodzicami oraz kierownikiem lub koordynatorem sekcji ustalają sposoby pomocy edukacyjnej  zagrożonemu uczniowi

 

 

§ 12

1. Warunki i sposób oceniania obowiązujący w szkole:

 • stopień celujący - 6 otrzymują uczniowie, których osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne określone w Przedmiotowych Kryteriach Oceniania;

 

 • stopień bardzo dobry - 5 otrzymują uczniowie, którzy całkowicie spełniają 
  wymogi określone w Przedmiotowych  Kryteriach Oceniania;

 

 • stopień dobry -  4 otrzymują uczniowie, którzy realizują wymagania edukacyjne określone
  w Przedmiotowych Kryteriach Oceniania w stopniu zadowalającym a ich kształcenie przebiega bez problemów;

 

 • stopień dostateczny - 3 otrzymują uczniowie, którzy realizują wymagania edukacyjne określone w Przedmiotowych Kryteriach Oceniania w stopniu jedynie podstawowym;

 

 • stopień dopuszczający - 2 otrzymują uczniowie, którzy realizują  wymagania   edukacyjne określone w Przedmiotowych Kryteriach  Oceniania w stopniu bardzo niskim;

Ocena dopuszczający - z przedmiotu głównego,kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi, podstaw kształcenia słuchu oraz rytmiki z kształceniem słuchu jest oceną niepromującą; 

 

 • stopień niedostateczny - 1 otrzymują uczniowie, którzy nie spełniają wymagań edukacyjnych określonych w Przedmiotowych Kryteriach Oceniania.

 

 

2.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  w stopniach według następującej skali :

 • stopień celujący   6
 • stopień bardzo dobry    5
 • stopień dobry    4
 • stopień dostateczny    3
 • stopień dopuszczający  2  
 • stopień niedostateczny     1

 

3. Ocenę wystawianą na podstawie złożenia egzaminu ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:

 

 • 25 punktów - stopień celujący;
 • 21-24 punktów - stopień bardzo dobry;
 • 16-20 punktów - stopień dobry;
 • 13-15 punktów - stopień dostateczny;
 • 11-12 punktów - stopień dopuszczający;
 • do 10 punktów - stopień niedostateczny.

 

 

§ 13

 

1.   Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z wyłączeniem przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym bądź końcowym.

 

2.    Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ze wszystkich zajęć edukacyjnych z wyjątkiem przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym.

 

3.     W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.


4.    Podwyższenie zakwestionowanej oceny może odbyć się na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.


5.    Podwyższenie oceny odbywa się w formie Egzaminu Komisyjnego zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu poprawkowego.


6.    Egzamin Komisyjny odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
nie później niż do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.


7.    Tryb przeprowadzenia w/w egzaminu reguluje § 30 WSO.


8.     Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


9.     Ocena uzyskana w wyniku egzaminu Komisyjnego jest ostateczna, jednakże nie może być niższa od przewidywanej.§ 14

 

1.    W celu mierzenia jakości nauczania przeprowadza się następujące badania poziomu nauczania w postaci:

 • przesłuchań półrocznych, egzaminów promocyjnych z przedmiotu głównego
  ( z wyjątkiem klas I);
 • przesłuchań półrocznych i końcoworocznych zespołów kameralnych;
 • testów sprawdzających z kształcenia słuchu i rytmiki w klasie III cyklu sześcioletniego;
 • testów sprawdzających z kształcenia słuchu i audycji muzycznych w klasie VI cyklu sześcioletniego i klasie IV cyklu czteroletniego
 • egzaminów końcowych z przedmiotu głównego

2. Ocena z testów ma charakter cząstkowy

 

 

§ 15

 

1. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły. 

 

2. Uczeń lub zespół nie przystępujący do egzaminu promocyjnego bądź końcowego w wyznaczonym czasie będzie zobowiązany do jego zaliczenia w innym wyznaczonym przez dyrekcję szkoły terminie.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek nauczyciela prowadzącego może zwolnić ucznia lub zespół z obowiązku uczestnictwa w przesłuchaniu

4. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną. W przypadku przedmiotu głównego, są również zwolnieni z egzaminu promocyjnego.


§ 16

Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego i końcowego z  przedmiotu głównego Dyrektor Szkoły powołuje co najmniej trzyosobową komisję, w skład której wchodzą:

 

 • Dyrektor, Kierownik lub Koordynator Sekcji-  jako przewodniczący komisji;
 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • Nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego;
 • Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

§17


1. Warunkiem uzyskania poszczególnych ocen jest stopień spełnienia wymagań edukacyjnych zawartych w Programach Nauczania oraz Przedmiotowych Kryteriach Oceniania.


2. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności :

 • Jakość wykonania artystycznego (aparat gry i umiejętności techniczne, prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego, intonacja i estetyka brzmienia, zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania);
 • Stopień realizacji programu nauczania (zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi dla danej klasy zawartymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania);
 • Aktywność artystyczną ucznia, a w szczególności udział w koncertach, konkursach, przesłuchaniach, kursach, warsztatach;
 • Systematyczną pracę oraz wysiłek wkładany przez ucznia w przygotowanie. 

 

 

§ 18


1.  Ocena na egzaminie promocyjnym ustalana jest w trybie jawnym – każdy nauczyciel  podaje swoją ocenę, za jakość artystyczną programu zaprezentowanego przez ucznia.


2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu oraz przestrzeganiem kryteriów i wymagań egzaminacyjnych sprawuje przewodniczący komisji.


3. Obowiązki poszczególnych członków komisji:

•    nauczyciel instrumentu głównego - wystawia uczniowi dwie oceny: za pracę w ciągu całego roku szkolnego z całego roku szkolnego z uwzględnieniem aktywności artystycznej ucznia) oraz za jakość artystyczną programu zaprezentowanego przez ucznia na egzaminie; 


•    członkowie komisji – oceniają jakość artystyczną programu zaprezentowanego przez ucznia na egzaminie uzasadniając ją ustnie oraz pomagają nauczycielowi prowadzącemu wyciągnąć wnioski do dalszej pracy z uczniem; 


•    przewodniczący - koordynuje pracę komisji: przypomina członkom komisji przed egzaminem o ustalonych zasadach i kryteriach oceniania, czuwa nad stroną formalną (np. właściwy skład komisji, punktualne rozpoczynanie) oraz merytoryczną egzaminu (np. zgodność programu wykonywanego przez ucznia z wymaganiami określonymi w programie nauczania), udziela głosu poszczególnym członkom komisji, ocenia jakość artystyczną programu oraz ustala – w oparciu o wystawione przez wszystkich oceny – końcową ocenę z egzaminu promocyjnego itp.;


4. Wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej mają obowiązek zachować tajemnicę.


5. Sposób wystawiania oceny z egzaminu promocyjnego:


•    każdy z nauczycieli – członków komisji egzaminacyjnej dokonuje w sposób niezależny oceny jakości artystycznej programu zaprezentowanego przez ucznia;


•    nauczyciel przedmiotu głównego przedstawia ocenę za pracę wg skali punktacyjnej, będącą średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za I i II semestr, oraz ocenę za jakość artystyczną zaprezentowanego programu;


•    ogólną ocenę z egzaminu promocyjnego stanowi średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków komisji za jakość artystyczną programu oraz oceny za pracę wystawionej przez nauczyciela prowadzącego. Punktacja jest zaokrąglana do 0,49 pkt w dół, od 0,5 pkt w górę.


6.  Nauczyciele dokonując oceny jakości artystycznej programu uzasadniają ustnie swoją ocenę. Ustnie formułują też swoje wnioski i spostrzeżenia odnoszące się do wykonanego przez ucznia programu, jak też dalszej pracy nauczyciela z danym dzieckiem.

7.  Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego przekazuje uczniowi nauczyciel instrumentu głównego w indywidualnej rozmowie po zakończeniu egzaminu. Podaje uzyskaną ogólną punktację  oraz ocenę w postaci stopnia. Nauczyciel uzasadnia ustnie otrzymaną przez ucznia ocenę. Nauczyciel nie podaje cząstkowych punktacji wystawionych przez poszczególnych nauczycieli.

 


§19


Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, wykonany program oraz ocenę ustaloną przez komisję. §20

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

 

§ 21

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły artystycznej.

 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

•          nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

•          imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

•          termin egzaminu;

•          imię i nazwisko ucznia;

•          zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;

•          ustaloną ocenę klasyfikacyjną.


§ 22

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo "nieklasyfikowana"


§ 23

 

1. Uczeń w szczególnie uzasadnionych przypadkach może realizować indywidualny program lub tok nauki z jednego bądź wszystkich przedmiotów za zgodą Rady Pedagogicznej.

        

2. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny przeprowadzanych według przepisów zawartych w § 21 WSO.

 

 

§ 24

Promowanie polega na zatwierdzaniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o :

 

 • promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
 • promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
 • wyróżnieniu i nagradzaniu uczniów.

 

 

§ 25

1.Uczeń otrzymuje promocje do klasy wyższej lub kończy klasę programowo najwyższą  jeżeli:

 • - z przedmiotu głównego,kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi, podstaw kształcenia słuchu oraz rytmiki z kształceniem słuchui uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego,

 

 • z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą
  od stopnia niedostatecznego.

 


§ 26

Uczeń może otrzymać promocję oraz ukończyć  szkołę  z wyróżnieniem.


§ 27

1. Warunki uzyskania przez ucznia promocji  z wyróżnieniem:

 • ocena minimum ,,bardzo dobry’’ z  przedmiotu głównego;
 • średnia ocen minimum 4.75,  ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania;

 

2. Warunki ukończenia  szkoły z wyróżnieniem:

 • ocena minimum „bardzo dobry” z przedmiotu głównego
 • ocen minimum 4.75,  ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, określonych w szkolnym planie nauczania dla ostatniego roku nauki oraz przedmiotów zakończonych w klasach programowo niższych.

 

 

§ 28

Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem”.

§ 29


1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana
w trybie egzaminu promocyjnego.

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego.

 

4.O zakresie i terminie egzaminu poprawkowego szkoła  informuje ucznia i rodzica (opiekuna).

 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej nie później niż do końca września.

 

 

§ 30

 

1. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły artystycznej.

 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

•          dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko

              kierownicze - jako przewodniczący komisji;          

•          nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

•          nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego;

•          nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

4. Nauczyciel przedmiotu głównego, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

•          nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

•          imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

•          termin egzaminu;

•          imię i nazwisko ucznia;

•          zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu

              ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 31

 

1. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 35.

 

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

 

 

§ 32

 

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.

 

 

§ 33


W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§ 34

 

Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.§ 35

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
w ust.4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 36

 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę sprawdzianu ustala dyrektor szkoły.

 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.

 

3. Do składu komisji oraz procedury przeprowadzeniu sprawdzianu stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w §30 dotyczącym egzaminu poprawkowego.

 

§ 37

1.Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne w klasie programowo najwyższej.


2. Uczeń kończący szkołę zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną  kartę obiegową. 

 

       Bazując na Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (DZ. U. 2015. Poz.1258), Wewnątrzszkolny System Oceniania został uchwalony jednogłośnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.12.2015 r.

 

 

 

 

Zał. nr 1 do WSO

                            KRYTERIA OCENIANIA

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach
Odzwierciedleniem oceny półrocznej lub końcowo rocznej są stopnie, które wystawia Komisja Egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły:

 

OCENA

WARTOŚĆ LICZBOWA

SKALA PUNKTOWA

CELUJĄCY

6

25

BARDZO DOBRY

5

od 21 do 24

DOBRY

4

od 16 do 20

DOSTATECZNY

3

od 13 do 15

DOPUSZCZAJĄCY

2

od 11 do 12

NIEDOSTATECZNY

1

do 10

 

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń:

 • za grę bezbłędną technicznie, którą jednocześnie cechuje wysoki poziom artystyczny;
 • który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie;
 • który jest laureatem konkursów i przesłuchań;
 • który skutecznie wykorzystuje nabyte umiejętności do pokonywania trudności zawartych w programie nauczania danej klasy;
 • który aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły;
 • którego cechuje wysoka kultura osobista;

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń:

 • za grę bezbłędną technicznie, a jednocześnie interesującą od strony muzycznej;
 • który opanował pełny zakres materiału obowiązujący w danej klasie;
 • który samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne;
 • który aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń:

 • za grę poprawną technicznie, a jednocześnie interesującą od strony muzycznej, lecz z małymi niedociągnięciami;
 • który opanował w dużym zakresie umiejętności i wiadomości zawarte w programie nauczania;
 • który radzi sobie z typowymi zadaniami praktycznymi i teoretycznymi;

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń:

 • za grę z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi, ale z zadatkami na postęp w dalszej nauce;
 • który rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności, niekiedy z pomocą nauczyciela;

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń:

 • za grę z poważnymi brakami technicznymi łub muzycznymi, który w ograniczonym stopniu opanował minimum wymagań programowych, lecz rokuje nadzieje na rozwój muzyczny i wykonanie zadań technicznych przy intensywnej pracy;

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń:

 • który nie opanował minimum wymagań programowych i nie rokuje żadnych nadziei na rozwój muzyczny i wykonanie zadań technicznych;
 • który nie jest w stanie rozwiązać zadań o niskim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela;

 

BIP

 

 

W Naszej Szkole nauczysz się grać na ...

Szybki Kontakt

Sekretariat: Agnieszka Reguła-Skiba

Tel: /17/ 2279 022 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 36-147, Niwiska 487

MAPA DOJAZDU

FACEBOOK

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący: Krzysztof Strzępka
 • Z-ca przewodniczącego: Marzena Pleban
 • Skarbnik: Agata Bartecka
 • Sekretarz: Dorota Partyka - Marcinkiewicz
 • Członkini: Monika Kret

Numer konta bankowego:
52 9180 1034 2003 2000 7436 0001

Licznik odwiedzin.

2.png6.png9.png2.png3.png4.png1.png
Wizyt dzisiaj:1265
Wizyt wczoraj:1810
Wizyt w miesiacu:57650

 • IP: 44.220.62.183
 • Przeglądarka: Unknown
 • Wersja
 • System operacyjny: Unknown
3
Online

środa, 28 luty 2024 10:33