Program wychowawczy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Niwiska 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2. Powszechna deklaracja Praw Człowieka

3. Konwencja o Prawach Dziecka

4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr  256,poz.2572, ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  12 marca 2001r.w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkól zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ( Dz. U. Nr 26, poz. 290)

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych ( Dz. U. Nr 181 poz. 1507)

7.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  2 lipca 2014r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych ( Dz.U.  Nr 273, poz.1039)

 

WSTĘP

Program wychowawczy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Niwiskach kierowany jest do:

RODZICÓW- którzy powierzając swoje dzieci szkole oczekują:

- solidnego procesu dydaktycznego,

- wychowania w poszanowaniu wartości humanistycznych i patriotycznych - wyrobienia wrażliwości estetycznej i społecznej.

UCZNIÓW- którzy uczęszczając do szkoły pragną:

- zdobywać wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki,

- doskonalić umiejętność gry na instrumencie.

NAUCZYCIELI- którzy do procesu dydaktycznego będą włączali i realizowali wyznaczone cele wychowawcze.

 

WIZJA I MISJA SZKOŁY

 

WIZJA SZKOŁY:

W obszarze kształcenia:

· Kładziemy nacisk na indywidualny proces nauczania, dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia,

· Umożliwiamy prezentacje osiągnięć i częsty kontakt ze sceną,

· Dbamy o jakość nauczania,

· Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, aktywną w środowisku,  

zaangażowaną w pracy z uczniem, propagującą rożne formy doskonalenia artystycznego,

· Zapoznajemy rodziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi,

· Dostosowujemy oczekiwania rodziców, uczniów i środowiska do wymogów edukacyjnych,

· Umożliwiamy kształcenie dzieciom i młodzieży z małych i wiejskich środowisk oraz dzieciom z orzeczeniami chcącym rozwijać się w tym kierunku.

 

W obszarze wychowania i opieki:

· Oferujemy program wychowawczy, który dba o kształtowanie pozytywnych postaw młodego człowieka,

· Preferujemy uznane wartości piękna, kultury, dobra, prawdy, rzetelności i wzajemnego poszanowania,

· Wpajamy tolerancję dla odmienności sztuki w poczuciu własnej wartości i godności,

· Uczymy tradycji, patriotycznych zachowań w małej i dużej Ojczyźnie,

· Aktywna i inspirująca twórczo kadra pedagogiczną, uczy zachowań twórczych,

· Życzliwa atmosfera pracy i dobry, rodzinny klimat daje radość zdobywanych umiejętności i doświadczeń artystycznych na scenie,

· Dobro ucznia jest dobrem najwyższym,

 

MISJA SZKOŁY:

Po co jesteśmy?

· aby zapewnić wszechstronny rozwój ucznia,

· odkrywać i rozwijać jego talent,

· kierować procesem edukacyjnym umożliwiającym kontynuowanie nauki w II etapie kształcenia muzycznego,

· zapewnić indywidualny proces kształcenia,

· zapewnić naszym wychowankom piękniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie,

· aby wspierać rodziców w wychowaniu,

· by dać szanse kształcenia artystycznego dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i obszarów wiejskich.

„Być narodowi użytecznym” bo,

„Taka narodu przyszłość, jakie jej młodzieży chowanie” - St. Staszic

 

Jacy jesteśmy?

· Zaangażowani w pracy,

· Cierpliwi i odpowiedzialni.

· Elastyczni i wsłuchani w potrzeby ucznia.

 

Czym kierujemy się w działaniu?

· Dobrem ucznia,

· Dobrem szkoły,

· Potrzebami i oczekiwaniami ucznia i rodzica,

· Uniwersalnymi wartościami moralnymi,

· Otwartością na zmiany,

· Poczuciem odpowiedzialności,

· Konsekwencją,

· Wiedzą i samooceną.

 

MODEL ABSOLWENTA

1. Jest dobrze wykształcony,

2. Posiada usystematyzowaną wiedzę,

3. Posiada umiejętności dalszego samokształcenia oraz korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,

4. Potrafi wykorzystać swoje możliwości, zdolności i talenty,

5. Jest tolerancyjny, odpowiedzialny, komunikatywny, życzliwy i otwarty na potrzeby innych,

6. Jest wrażliwy na piękno otaczającego świata,

7. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym,

8. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej i kultury słowa,

9. Ma twórczy i krytyczny stosunek do rzeczywistości,

10. Potrafi korzystać ze swoich praw szanując jednocześnie prawa innych,

11. Jest świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel z poszanowaniem potrzeb drugiego człowieka,

12. Jest otwarty, szczery, komunikatywny,

13. Jest odporny na stres (zna mechanizmy do jego zwalczania),

14. Jest samokrytyczny i ukierunkowany na samodoskonalenie się - zna swoje mocne i słabe strony, i potrafi nad nimi pracować,

15. Jest odpowiedzialny za powierzone obszary działania,

16. Jest zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych,

17. Jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny,

18. Jest odpowiedzialny za efekty pracy zespołowej,

19. Szanuje dziedzictwo kulturowe,

20. Potrafi być partnerem we wspólnej pracy,

21. Dąży do osiągnięcia sukcesu,

22. Jest przygotowany do następnego etapu nauki.

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE

1. Wspieranie rozwoju i twórczych możliwości uczniów.

2. Integracja szkolna i środowiskowa.

3. Współpraca z rodzicami.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA REALIZACJI PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH

1. Szkoła przygotowuje do dalszego aktywnego zainteresowania muzyką tak, aby jej absolwenci w przyszłości stali się świadomymi odbiorcami i entuzjastami muzyki.

2. Podstawowym obowiązkiem w szkole jest nauka oraz regularne uczestnictwo w koncertach  i innych wydarzeniach w życiu szkoły.

3. Wszyscy pracownicy szkoły są współodpowiedzialni za proces wychowywania uczniów poprzez swoje zachowanie, postawę, osobowość.

4. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy swoich dzieci, aktywnie uczestniczą w realizacji założeń programu wychowawczego szkoły.

 

REALIZACJA PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH

Wspieranie rozwoju i twórczych możliwości uczniów.

 

Cele główne

Cele operacyjne

 

1. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.

 

Uczeń:

-  świadomie wyraża swoje uczucia,

- rozpoznaje i określa swoje stany   emocjonalne,

- potrafi opanować stres i tremę,

- stara się pokonywać trudności w nauce,

- aktywizuje wyobraźnię muzyczną,

- uruchamia świadomą i indywidualną wyobraźnie twórczą,

- wyraża emocje poprzez sztukę.

 

2. Rozwój intelektualny.

Uczeń:

- poznaje swoje uzdolnienia i możliwości twórcze,

- rozszerza zainteresowania muzyczne i rozwija swoje uzdolnienia,

- wie, jak się uczyć,

- potrafi stawiać sobie cele i je realizować.

-posiada umiejętność samodzielnej pracy w przyswajaniu wiedzy i umiejętności artystycznych.

 

3.Rozwój społeczny.

Uczeń:

- współpracuje z nauczycielem i rodzicami,

- integruje się z innymi uczniami,

- współdziała w grupie i wywiązuje się ze swoich obowiązków i zadań na rzecz grupy,

- jest odpowiedzialny za siebie i innych,

 

4.Rozwój poczucia patriotyzmu.

Uczeń:

- zna dorobek polskiej literatury muzycznej,

- uczestniczy w uroczystościach na terenie szkoły             i miasta,

- wie jak zachować się podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

 

5.Rozwój kultury osobistej.

Uczeń:                                                                       

- jest obowiązkowy, systematyczny, punktualny i  prawdomówny,

- zachowuje właściwe relacje na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń,

- odnosi się z szacunkiem zarówno do rówieśników jak i osób dorosłych,

- zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami społecznie normami etycznymi,

 

 

 

 

Sposoby realizacji celów

 

 

- zachęcanie i inspirowanie do twórczych działań i zachowań,

-  organizowanie wyjazdów do placówek kulturalnych (filharmonia, opera),

- budowanie u uczniów motywacji do uczenia się,

- pomoc w analizie przyczyn niepowodzeń, udzielanie wskazówek dotyczących prawidłowego i efektywnego uczenia się w domu,

-  udzielanie rodzicom rad i instruktażu dotyczącego pomocy dziecku w samodzielnej nauce,

- omawianie sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą przed występem,

- umiejętne wskazywanie uczniom ich mocnych i słabych stron oraz sposobów pokonywania ograniczeń,

- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i dzielenia się swoimi umiejętnościami       z innymi,

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej, wzajemnej zależności i   współodpowiedzialności poprzez pracę w zespołach, zajęciach grupowych, orkiestrze, chórze,

- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poszanowanie symboli narodowych,

- kultywowanie polskich tradycji, obyczajów i świąt,

- stwarzanie życzliwej atmosfery w relacjach nauczyciel-uczeń,

- uczenie i nagradzanie obowiązkowości, sumienności, punktualności

- dbanie o właściwe zachowanie się uczniów w miejscach publicznych, podczas wycieczek do filharmonii, teatru itp..

 

 

 

Integracja szkolna i środowiskowa

 

Cele główne

Cele operacyjne

1. Tworzenie warunków właściwej atmosfery

prawidłowego procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 

Uczeń:

- chętnie i systematycznie uczęszcza do szkoły,

- aktywnie uczestniczy w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom w czasie ich pobytu w szkole

 

Uczeń:

- czuje się bezpieczny w szkole i podczas wycieczek szkolnych,

- wie jak zachowywać się w szkole i podczas wyjazdów szkolnych ,

- prawidłowo reaguje na  sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych.

 

3. Kształtowanie pozytywnych stosunków

kokoleżeńskich.

Uczeń:

- jest życzliwy i koleżeński,

- pomaga słabszym uczniom w nauce,

- chętnie uczestniczy we wspólnych zadaniach,

- jest opiekuńczy i uczynny w stosunku do młodszych uczniów.

 

4. Integracja uczniów z całą społecznością szkolną.

Uczeń:

- uczestniczy w uroczystościach i koncertach szkolnych i środowiskowych,

- inicjuje i współorganizuje  imprezy integrujące środowisko szkolne,

- świadomie i aktywnie uczestniczy w realizacji priorytetowych zadań szkoły.

 

 

 

Sposoby realizacji

- wspieranie inicjatyw uczniów i pobudzanie do aktywności Samorządu Uczniowskiego,

- współpraca w działaniach na rzecz szkoły i środowiska Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

- wspólne organizowanie i uczestniczenie w koncertach, imprezach, uroczystościach szkolnych  i środowiskowych,

- tworzenie zespołów kameralnych,

- przeprowadzanie systematycznego nadzoru i ewaluacji w zakresie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- organizowanie spotkań integracyjnych w ramach poszczególnych klas instrumentu głównego oraz integrujących wszystkich uczniów ( spotkania andrzejkowe, wigilijne, z okazji Dnia Dziecka itp.)

- reagowanie na każdy przejaw niewłaściwych zachowań,

 

 

Współpraca z rodzicami

Cele główne

Cele operacyjne

 

1. Wspieranie rodziców w realizacji ich zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice:

- są świadomi obowiązków wynikających  z oczekiwań szkoły,

- na bieżąco interesują się wynikami i postępami swojego dziecka w nauce, zgłaszają  i usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci                 w szkole,

- znają i akceptują wymagania edukacyjne, Statut, WSO i Program Wychowawczy Szkoły,

- wspierają swoje dziecko w ich rozwoju i nauce,

podczas koncertów, imprez, uroczystości szkolnych  i środowiskowych,

- współpracują ze szkołą i są w stałym kontakcie                  z nauczycielem instrumentu głównego.

 

2. Pozyskiwanie rodziców do współpracy szkolnej i pozaszkolnej

 

Rodzice:

- corocznie przeprowadzają wybory do Rady Rodziców,

- chętnie współpracują z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim  w realizowaniu zadań statutowych  i wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 

 

Sposoby realizacji

- zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, programami nauczania, Statutem, WSO, Programem Wychowawczym,

- organizowanie spotkań z rodzicami przez Dyrektora Szkoły,

- pomoc szkoły w realizacji  inicjatyw, zadań i potrzeb Rady Rodziców,

- organizowanie spotkań z rodzicami przez nauczycieli instrumentu głównego i zajęć grupowych,

- organizowanie lekcji otwartych dla rodziców,

- udzielanie pomocy rodzicom i doradztwo w zakupie odpowiedniego instrumentu dla dziecka,

- udzielanie rodzicom porad i informacji dotyczących rozwiązywania problemów ich dzieci

w nauce,

- zachęcanie rodziców do uczestniczenia w zajęciach indywidualnych z instrumentu głównego,

- informowanie rodziców o wynikach w nauce dziecka i jego zachowaniu w szkole,

- organizowanie wspólnie Radą Rodziców i SU spotkań integracyjnych (imprezy okolicznościowe z okazji różnych uroczystości klasowych, szkolnych), wyjazdów na koncerty itp.,

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 18 listopada 2014 roku w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (Uchwała nr 7/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 8 listopada 2014 roku).

W Naszej Szkole nauczysz się grać na ...

BIP

 

 

Szybki Kontakt

Sekretariat: Agnieszka Reguła-Skiba
Tel: 17 2279 022
Kom: 725 035 455
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: 36-147, Niwiska 487

MAPA DOJAZDU

FACEBOOK

Kalendarz

Luty 2019
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

RADA RODZICÓW

  • Przewodniczący: Krzysztof Strzępka, 
  • V-ce przewodniczący: Agata Bartecka
  • Sekretarz: Agnieszka Chmielowiec
  • Skarbnik: Małgorzta Zielińska

Numer konta bankowego:
52 9180 1034 2003 2000 7436 0001

Licznik odwiedzin.

3.png8.png7.png0.png4.png3.png
Wizyt dzisiaj:286
Wizyt wczoraj:848
Wizyt w miesiacu:15962

  • IP: 34.207.152.62
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja
  • System operacyjny: Unknown
1
Online

środa, 20 luty 2019 08:34