Statut szkoły

 

                                     

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach

 

 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 29 sierpnia 2014 r.

     

(z późniejszymi zmianami zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 26 sierpnia 2015 r.)

                                                                                                    

 

I. Przepisy ogólne

§ 1.

1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach, zwana dalej Szkołą, jest publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Niwiskach adres: Niwiska 487, 36-147 Niwiska.

3. Szkoła używa nazwy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach.

4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru: Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach.

5. Szkoła nie posiada imienia, a ewentualnego nadania może dokonać organ prowadzący, na

wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

6. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Niwiska.

7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

                      

II. Cele i zadania szkoły

§ 2.

Szkoła realizuje zadania w oparciu o ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z  2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy.

 

§ 3.

Zadaniem Szkoły jest:

1)             rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;

2)             umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;

3)             przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;

4)             wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury;

 

§ 4.

Szkoła realizuje zadania, o których mowa w § 3 Statutu poprzez:

1. Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;

2. Udział uczniów i nauczycieli w konkursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach
i koncertach, konkursach i przeglądach;

3. Współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie

organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych;

4. Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów;

 

III. Organy szkoły

§ 5.

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor szkoły

§ 6.

1.Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, z zastrzeżeniem  art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;        

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
    w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

8) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;

9) współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

11) zapewnia właściwą organizację pracy Szkoły;

12) organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem;

13) jako kierownik zakładu pracy zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników

      Szkoły;                

14) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  Szkoły;        

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

 

Rada Pedagogiczna

§7.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5.  Do kompetencji stanowiących  i uchwalających Rady Pedagogicznej należy  w szczególności:

1)  zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

4)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

5)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

6)  opiniowanie organizacji pracy Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

7)  opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;

8) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9)  opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

10)  przygotowanie projektu i uchwalenie zmiany Statutu;

11)  wykonywanie zadań Rady Szkoły w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana.

 

Rada Rodziców

§ 8.

1.W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.

2.Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3.Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 9.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich  spraw Szkoły.

 

Samorząd Uczniowski

§ 10.

1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów Szkoły.

2.  Zasady działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 11.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, między innymi takich jak:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2.  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych  zainteresowań;

4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 12.

1.  W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły głównym obowiązkiem organów jest

dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Organy między sobą ustalają formy
i sposoby ich rozstrzygania.

2. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu w formie, o której mowa
w ust.1 organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą o jego rozstrzygnięcie.

3.  Dopuszcza się możliwość powoływania komisji, w skład której wchodzi "rozjemca"

zaakceptowany przez organy będące w sporze.

4.  Komisja, o której mowa w ust.3 po zapoznaniu się z istotą sporu ma prawo przeprowadzenia

postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 13.

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 14.

1.Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawcze oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

1) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

2) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju  psychicznego;

3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;

4)udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
 o rozeznanie ich problemów;

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

6) dbałość o bezpieczeństwo uczniów;

7) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;

8) promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia;

 

§ 15.

Do zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi należy w szczególności zadbanie       i stworzenie odpowiednich warunków do pracy nauczycieli i uczniów.

 

V. Współpraca z rodzicami

§ 16.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele Szkoły współdziałają w sprawach kształcenia
i wychowania uczniów.

2. W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie dzieci) mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole;

2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

 

§ 17.

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w roku oraz w miarę potrzeb.

 

§ 18.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą kontaktować się w razie potrzeby z nauczycielami
i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.

 

VI. Organizacja pracy Szkoły

§ 19.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę oraz zaopiniowany przez wizytatora CEA.

 

§ 20.

Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji Szkoły ustala Dyrektor.

 

§ 21.

Struktura organizacji nauczania w Szkole:

1.Cykl sześcioletni [przyjmuje się dzieci w wieku od 5 (ukończone) do 10 (nie ukończone) roku życia]. W przypadku kandydata, który ukończył 5 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

2. Cykl czteroletni [przyjmuje się dzieci w wieku od 8 (ukończone) do 16 roku życia (nie ukończone)].

3. Do cyklu sześcioletniego jak i czteroletniego przyjmowani są kandydaci do wszystkich klas instrumentalnych jakimi  szkoła na dany czas dysponuje.

 

§ 22.

1.Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut.

2. Czas trwania lekcji zbiorowej oraz chóru/orkiestry - 45 minut.

3. Czas trwania lekcji indywidualnej z przedmiotu głównego:

a) klasa I – III cyklu 6-letniego wynosi 30 minut (2/3 godziny dydaktycznej);

b) klasa IV – VI cyklu 6-letniego wynosi 45 minut;

c) klasa I – IV cyklu 4 – letniego wynosi 45 minut.

4. Czas trwania lekcji zajęć indywidualnych – 30 minut

5. Czas trwania lekcji zespołu obowiązkowego - 45 lub 60 minut.

6. Czas trwania zajęcia z akompaniatorem – 15 minut.

 

§ 23.

Zasady zwiększania wymiaru godzin z instrumentu głównego/zespołu instrumentalnego:

1. Uczniom (zespołom), którzy podczas egzaminu komisyjnego osiągnęli wynik powyżej 23 pkt. Dyrektor szkoły może w kolejnym roku szkolnym, w ramach posiadanych środków zwiększyć tygodniowy wymiar zajęć o 15 min.

2. Uczniom (zespołom), którzy osiągnęli znaczące sukcesy na konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, Dyrektor szkoły może, na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego, zwiększyć tygodniowy wymiar zajęć o nie więcej niż 30 min. w następnym roku szkolnym.

 

§ 24.

Zasady kwalifikowania do zespołu:

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przydziale ucznia do zespołu.

2. Dyrektor szkoły przydziela ucznia do zespołu na wniosek nauczyciela prowadzącego zespół.

3. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia (po uzyskaniu opinii właściwych nauczycieli) Dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na zmianę zespołu w trakcie roku szkolnego.

 

§ 25.

Zasady współprowadzenia zajęć przez nauczycieli:

1.Nauczyciel prowadzący zespół instrumentalny prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wybiera program nauczania a także określa wymagania edukacyjne i na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ocenia uczniów wchodzących w skład zespołu.

2. Przy wyborze programu nauczania, określeniu wymagań i ocenianiu nauczyciel prowadzący zespół instrumentalny bierze pod uwagę opinię nauczycieli współprowadzących – nauczycieli instrumentu głównego poszczególnych uczniów.

3. Nauczyciele współprowadzący zespół instrumentalny są odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do pracy w zespole.

 

§ 26.

Zasady kwalifikowania uczniów na dział i zmiany działu:

1.Szkoła prowadzi zajęcia w dziale instrumentalnym oraz w dziale muzykowania zespołowego.

2. Dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli prowadzących ucznia przydziela ucznia do działu instrumentalnego albo działu muzykowania zespołowego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może ubiegać się o zmianę działu po zakończeniu roku szkolnego; wniosek w tej sprawie składany jest przez rodziców/opiekunów prawnych do dnia 15 kwietnia w roku szkolnym poprzedzającym zmianę działu; wniosek kierowany jest do Dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących podejmuje decyzję w tej sprawie.

 

§ 27.

Zasady kwalifikowania na zajęcia indywidualne:

1. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zajęć indywidualnych.

2.Dyrektor podejmując decyzję o przydziale ucznia na zajęcia indywidualne zasięga opinii odpowiednio nauczyciela przedmiotu głównego i prowadzącego zajęcia indywidualne oraz uwzględnia umiejętności i możliwości ucznia. Dyrektor szkoły może również uwzględnić wnioski rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

3. Po zrealizowaniu podstawy programowej/programu nauczania, nie wcześniej niż po jednym semestrze nauki, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora szkoły, uczeń może rozpocząć realizowanie kolejnego przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych.

 

§ 28.

1.Opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcje.

2. W wypadku, gdy uczniowie Szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele Szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.

3. Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, chronić ich przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli powinni wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

5. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.

 

§ 29.

1.W siedzibie szkoły funkcjonuje biblioteka publiczna, której zadaniem jest także podejmowanie prac na rzecz szkoły. Biblioteka posiada odrębny regulamin.

2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, służą w doskonaleniu pracy nauczycieli, jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.

4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno – metodyczne, nagrania fonograficzne i video, programy komputerowe itp.

5. Do podstawowych zadań bibliotekarza należy:

1) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie biblioteki;

2) udostępnianie zbiorów:

 3) ewidencjonowanie  i powiększanie  zbiorów;

4) renowacja zbiorów, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ich selekcja.

 

§ 30.

1.Szkoła prowadzi wypożyczalnie instrumentów.

2. Zasady wypożyczania instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

 

§ 31.

Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Dyrektorem Szkoły.

 

VII. System oceniania

 

§ 32.

System oceniania wewnętrznego oparty jest na następujących zasadach:

1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w  stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny;

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów.

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców,

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) ustalanie ocen klasyfikacji końcoworocznych i warunków ich poprawiania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych, poprawkowych,

5) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

5. Oceny są :

1) jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców,

2) wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,

4) w przypadku ocen ustalonych przez komisję egzaminacyjną uzasadnienie oceny podejmuje przewodniczący komisji;

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych a decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii wystawionej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.

 

§ 33.

1.Klasyfikowanie odbywa się według następujących zasad:

1) klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń był zwolniony, co należy wpisać zamiast oceny;

2) w szkole realizuje się wyłącznie kształcenie artystyczne, w związku z czym nie ustala się oceny z zachowania;

3) klasyfikowanie uczniów przeprowadza się co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym;

4) na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie egzaminów i wystawione przez komisje egzaminacyjne, a w sytuacji, gdy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy uczniów poinformowanie rodziców na miesiąc przed końcem roku szkolnego.

2. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,

2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,

3) stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem.,

4) stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

5) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia  a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

6) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

3. Oceny ustala się w następujący sposób:

1) ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje egzaminacyjne;

2)ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego;

3) w celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisje w składzie:

a) Dyrektor jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

4) przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych;

5) z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję;

6) terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły;

7) w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.

5. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

7. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel  danego przedmiotu.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ostatnim w danym roku szkolnym, a w uzasadnionych przypadkach przed Radą Pedagogiczną rozpoczynającą następny rok szkolny. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu końcoworocznego sporządza się protokół.

11. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem zajęć - przedmiot główny oraz kształcenie słuch (rytmika z kształceniem słuchu lub kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi), z których musi uzyskać oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego.

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotu głównego i kształcenia słuchu (rytmiki z kształceniem słuchu lub kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi)  - ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 33 punktu 21 niniejszego Statutu.

13. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

14. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń tylko z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej z dwóch przedmiotów.

15. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły  nie później jak w ostatnim tygodniu ferii letnich, przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny.

16. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie:

1) Dyrektor Szkoły – przewodniczący,

2) Nauczyciel uczący danego przedmiotu,

3) nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

17. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia.

18. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora.

19. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 11 lub nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

20. W ciągu całego cyklu kształcenia w szkole uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

21. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trybie ustalania oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

23. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (lub dyplom) z wyróżnieniem.

 

VIII. Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 34.

1.Uczeń ma prawo do:

1) właściwego zorganizowanego kształcenia;

2) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi

    formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) sprawiedliwiej, obiektywniej i jawniej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli

    postępów w nauce;

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

    biblioteki;

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,
a w szczególności:

            1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

            2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły;

            3) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na  instrumentach;

            4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

            5) uczestnictwo w koncertach i konsultacjach organizowanych przez Szkołę.

           

§ 35.

Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów w sposób następujący:

1. Podczas zajęć lekcyjnych w Szkole za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów. Zagospodarowaniem czasu wolnego oczekującego na rodzica dziecka zajmuje się opiekun zatrudniony w szkole.

2. Podczas koncertów i innych imprez organizowanych na terenie szkoły, za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę;

3. Podczas koncertów i imprez pozaszkolnych za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę; w drodze do miejsca koncertu (imprezy) oraz po opuszczeniu miejsca koncertu  (imprezy) za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice;

4. Podczas wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele organizujący wycieczkę.

§ 36.

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.

 

§ 37.

Formami nagradzania uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu artystycznym Szkoły są:

            1) pochwała ustna na forum szkoły;

            2) pochwała pisemna na tablicy ogłoszeń;

            3) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów);

            4) nagroda rzeczowa;

            5) promocja do następnej klasy lub ukończenie Szkoły z wyróżnieniem;

 

§ 38.

Formami kar wobec uczniów Szkoły za nieprzestrzeganie postanowień zawartych
w Statucie Szkoły są:

1) upomnienie lub nagana ustna przez Nauczyciela lub Dyrektora Szkoły;

2) upomnienie lub nagana pisemna przez Dyrektora Szkoły;

3) skreślenie z listy uczniów.

 

§ 39.

Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni od otrzymanego upomnienia do Rady Pedagogicznej.

 

§ 40.

1.Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w następujących przypadkach:

1) szczególnie nagannego zachowania w Szkole i poza Szkoła;

2) braku poprawy w postawie uczniowskiej po uzyskaniu upomnienia;

3) rezygnacji ucznia z nauki w Szkole poprzez złożenie na piśmie oświadczenia w tym zakresie.

 

§ 41.

1.Nauczyciel przedmiotu pisemnie zawiadamia rodziców ucznia o ewentualnym zagrożeniu

promocji.

2.W przypadku zagrożenia promocji ucznia nauczyciel przedmiotu oraz rodzice ustalają

przedsięwzięcia mające na celu pomoc uczniowi.

 

IX. Zasady rekrutacji

 

§ 42.

1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają podanie, kwestionariusz i zaświadczenie lekarskie.

2.Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów
i obejmują:

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych;

2) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

3. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:

1) poczucia słuchu;

2) poczucia rytmu;

3) poczucia harmonii;

4) pamięci muzycznej;

5) inteligencji ogólnej.

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Pierwszą komisję rekrutacyjna powołuje Wójt Gminy Niwiska.

5.Szczegółowe zasady i formy rekrutacji oraz tryb informowania kandydatów określa Regulamin przyjmowania kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach.

 

X. Postanowienia końcowe

§ 43.

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych.

2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

 

§ 44.

Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę Szkoły. Opiekę nad kroniką sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik szkoły.

 

§ 45.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 46.

1.Szkoła jest jednostką budżetową.

2.Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 47.

Zmiany Statutu dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

§ 48.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przypisy.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Niwiska  19. 11. 2015 r.

 

Aneks

 

do Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 19 listopada 2015 r.

 

Zespół do spraw statutowych bazując na Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

 (DZ. U. 2015. Poz.1258)

wniósł następujące zmiany w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach:

 

§ 33.

pkt. 3

3)

a) Dyrektor jako przewodniczący komisji albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

d) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku zajęć z zespołu instrumentalnego

 

pkt. 5

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności

- nazwę zajęć dydaktycznych

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

- termin egzaminu

- imię i nazwisko ucznia

- zadanie egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną

- protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

pkt. 11

a)     Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem podpunktu „b”

b)    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:

- rytmika z kształceniem słuchu

- kształcenie słuchu

- kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

- podstawy kształcenia słuchu

- instrument główny

- zespół instrumentalny

 

pkt.12

a)     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna,a w przypadku przedmiotów:

- rytmika z kształceniem słuchu

- kształcenie słuchu

- kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

- podstawy kształcenia słuchu

ocena dopuszczająca, może być tylko zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego  z zastrzeżeniem § 33 punktu 21 niniejszego Statutu.  

 

b)    Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego (przedmiot główny ucznia)

 

pkt. 17

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

pkt. 23

a)     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

b)    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, kończy szkołę z wyróżnieniem

 

 

W Naszej Szkole nauczysz się grać na ...

BIP

 

 

Szybki Kontakt

Sekretariat: Agnieszka Reguła-Skiba
Tel: 17 2279 022
Kom: 725 035 455
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: 36-147, Niwiska 487

MAPA DOJAZDU

FACEBOOK

Kalendarz

Luty 2019
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

RADA RODZICÓW

  • Przewodniczący: Krzysztof Strzępka, 
  • V-ce przewodniczący: Agata Bartecka
  • Sekretarz: Agnieszka Chmielowiec
  • Skarbnik: Małgorzta Zielińska

Numer konta bankowego:
52 9180 1034 2003 2000 7436 0001

Licznik odwiedzin.

3.png8.png7.png0.png2.png0.png
Wizyt dzisiaj:263
Wizyt wczoraj:848
Wizyt w miesiacu:15939

  • IP: 34.207.152.62
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja
  • System operacyjny: Unknown
2
Online

środa, 20 luty 2019 07:52